Avvisningar

På Facebook ser jag människor protestera mot avvisningar av människor till Afghanistan. Dessa avvisningar orsakar stor besvikelse och oro. Men jag tycker grundfelet är att tro att Sverige ska kunna ta emot alla unga män i världen som vill komma hit. Om vi ska kunna fortsätta erbjuda utbildning, boende, vård, orientering på arbetsmarknaden så kostar det otroligt mycket. Sverige borde inte ha satt upp en system där en massa människor från Iran med ursprung i Afghanistan lockas att ta sig hit. Invandringen till Sverige är oerhört skevt fördelad så att det nästan bara är unga män som tar sig hit. Denna obalans är problematisk i sig.  En mängd lidande för många individer är just resultatet man får av ett icke-fungerande, icke-genomtänkt system.

Vi har två vägar att gå, antingen begränsar vi stat och kommuns ansvar för att ta hand om människor i nöd, eller så begränsar vi invandringen skarpt så att bara de med goda möjligheter att försörja sig själva tillåts komma hit. I och med att den första vägen ligger oerhört långt ifrån den samhällsmodell som vi har i Sverige så är begränsning av invandringen det enda realistiska alternativet.

Feministiska värderingar

Nedan följer en lista på värderingar och ideal som jag delar med feminismen (F).

 • F är för en friare roll och friare klädkod för kvinnan i samhället.
 • F vänder sig emot sexistiskt avfärdande av kvinnor (t.ex. ”de kan inte köra bil” eller ”de vet inte vad de vill”).
 • F ser gärna fler kvinnor på prestigefyllda arbetsplatser.
 • F ser gärna att pappor tar mer hand om barnen.
 • F vill att det som man ska vara tillåtet att visa känslor eller uppvisa andra egenskaper som stereotypt ses som kvinnliga egenskaper.
 • F vänder sig emot en snävt objektifierande och ytlig syn på kvinnor som sexuella objekt.
 • F vill motverka att flickebarn behandlas sämre (eller till och med mördas) än gossebarn i vissa fattiga länder och att flickor inte ges möjlighet att gå i skola.
 • F vill att unga kvinnor ska få rätt att välja om och när de vill gifta sig, och med vem.

Räcker det att hålla med om dessa punkter för att vara feminist? I så fall är jag det. Det som talar emot att jag är feminist är att jag sällan stödjer de åtgärder som föreslås från feministiskt håll för att åstadkomma ovanstående:

 • Jag är emot inkvotering till arbeten och utbildningar
 • Jag är emot att uppfostra barn totalt genusneutralt, det verkar vara viktigt för barn att identifiera sig som pojke eller flicka.

Och jag tycker det är ovetenskapligt att hävda att kvinnor generellt sett är mer förtryckta och mer missgynnade än män i samhället. (Eftersom frågan saknar avgränsning så är den i princip omöjlig att besvara.)

 

Det som inte fungerar

Åtgärder som inte fungerar per problemområde:

Jihadistisk terror — Handhjärtan

Överfallsvåldtäckter — Berätta för skolungdomar att de inte ska våldta

Attacker mot blåljuspersonal — Fler fritidsgårdar

Ungdomskriminalitet — Straffrabbat för unga

Hedervåld — Påstå att alla som väcker frågan är rasister

Problem i utanförskapsområden — Påstå att alla som väcker frågan är rasister

Hotfullt Ryssland — Nedrustning

 

 

Der Koran

Nu har jag läst klart Hamed Abdel-Samads bok Der Koran — Botschaft der Liebe, Botschaft des Hasses. Hans främsta ståndpunkt är att Koranen måste börja betraktas som en mänsklig skapelse och inte något direktmeddelande från Allah. Han framhåller att Koranens budskap skiftar efter Muhammeds livssituation. Muhammeds strategi från början när han var en fattig profet utan makt var att vädja till människor att omfamna hans budskap. När han i ett senare skede (Den så kallade Medina-fasen) hade stor makt kom istället lagar och dekret in i Koranen efter Muhammeds vilja.

Kritik mot polisen

När man hör om situationer där polisen blir bekastade med stenar och får sina bilar vandalisera, så tänker jag att polisens nuvarande svaghet är en följd av en politisk vilja att ha det så. Är du en rik stat som Sverige och som har makt att stifta lagar, så vore det möjligt att göra en polis som är hur stark som helst. Men visst, vi vill inte ha en polis som brukar övervåld. Men det är som att pendeln sedan länge svängde över till att handla om att begränsa polisers befogenheter och maktmedel. När vi på senare år har fått problem med kriminalitet, till stor del p.g.a. de växande utanförskapsområdena, så börjar vi sakta inse att vi har gjort polisen alldeles för svag för de nu rådande omständigheterna. Det svenska rättsväsendet har t.ex. de tre begreppen gripen, anhållen eller häktad. Ett gripande är det som händer först, därefter ska den gripne förhöras och efter det ska beslut om anhållande tas. Efter tre dagar som anhållen måste beslut om häktning tas. Häktad innebär att man sitter frihetsberövad i väntan på domstol och det finns andra regler för det. Man kan lätt se att dessa tidsfrister kan utgöra ett problem för det överansträngda svenska rättssystemet. Det är en förstås en avvägning mellan individers rättigheter och rättsväsendets möjlighet att arbeta. Men det verkar finnas ytterst lite förtroende för att polisen ska använda sin makt ansvarsfullt. Det är som att lagarna utgår från att polisen skulle missbruka sin makt att gripa någon ifall där inte finns andra lagar.

Källor:

https://polisen.se/Skane/Lagar-och-regler/Misstankt-gripen-anhallen-haktad/

http://lokaltidningen.se/polisen-efter-overfallsvaldtakten-darfor-gick-vi-ut-med-signalement-/20161215/artikler/161219814/1465

Gratislunchen

Jag börjar nu blir klar med Therese Uddenfeldts bok Gratislunchen — Eller varför det är svårt att förstå att allt har ett slut. Titeln syftar på uttrycket ”En lunch är aldrig gratis (Någon måste betala)” / ”There’s no such thing as a free lunch”. Temat är Peak Oil och hur dagens ekonomer och naturvetare beskriver problemet. Sverige har en hel del vattenkraft och kärnkraft, men den globala ekonomin i stort drivs av fossilt bränsle. Uddenfeldt besöker en plats i USA där fracking bedrivs och beskriver Norge resa genom oljeåldern. Politiskt går det inte att sälja in ett problem som in har någon lösning. Det går inte att få upp engagemanget för fråga som innebär att vi kommer att få det sämre och sämre och att det enda vi kan göra är att lindra fallet. Det är intressant hur hon fokuserar på motsättningen mellan å ena sidan ekonomerna, som betonar de andliga värdena och människans uppfinningsrikedom, och å andra sidan naturvetarna, som betonar de materiella begränsningarna. Ekonomerna framstår som vår tids astrologer som förr var kungarna behjälpliga med att tyda tecken i skyn. Till skillnad från jägare och samlare i ett primitivt samhälle nära naturen, så är invånarna i ett avancerat industriellt samhälle  ovetande om den resursexploatering som ligger till grund för deras existens. Jag rekommenderar boken starkt eftersom den inte bara innehåller en massa grafer utan även reder ut motsättningarna på ett mer humanistiskt (språkligt) sätt.

Sekulärt manifest mot politisk islam

I en gemensam förklaring kräver namnkunniga Islamkritiker en politisk kursväxel av den Tyska regeringen. Inte bara den islamistiska terrorismen måste med beslutsamhet bekämpas, utan även den bakomliggande ideologin — politisk islam.

Sekulärismen är lösningen
De senaste veckornas muslimska terrorattacker har chockerat och oroat många människor. Med tanke på dessa blodiga attentat, är nu en politisk kursändring nödvändig för att kunna försvara det öppna samhällets principer. Därför måste inte bara den islamistiska terrorismen bekämpas med beslutsamhet, utan även den bakomliggande ideologin — politisk islam.

Den tyska politiken måste inse farorna som utgår från denna religiösa rörelse. Politisk Islam har världen runt vunnit inflytande och utformat samhällen efter sina föreställningar: Apartheid mellan kvinnor och män, undertryckande av den fria sexualiteten, inskränkande av åsiktsfriheten, tvång till muslimsk klädsel, hot mot LGBTI-personer och icke-muslimer hör till vardagen i muslimskt styrda länder.

Det är förskräckande, att brott mot mänskliga rättigheter, antingen ignoreras eller accepteras av postmoderna kulturrelativister, under förevändning att det skulle vara ”tolerans”.

Även i Europa blir vi alltmer konfronterade med detta problem. De senaste åren har fler och fler moskéer byggts och muslimska organisationer har ökat sitt inflytande. Dessa organisationer understöds till största delen av de muslimska regeringarna i Saudiarabien, Turkiet och Iran, och företräder deras intressen i Europa. Visserligen försöker de distansera sig från den radikala Islam, men de strävar ändå delvis efter samma mål och är behjälpta av dess spridande av rädsla och terror.

Många människor från så kallade ”muslimska länder”, som har kommit till Tyskland, vill inte ha nånting att göra med dessa muslimska organisationer. Ändå påstår sig dessa reaktionära organisationer att de talar för 4 miljoner människor. Staten spelar med i detta farliga maktspel, istället för att ta de enskilda individerna, med alla sina olikheter, på allvar. Staten stärker därmed den felaktiga bilden av en förment gruppidentitet, som tjänar de muslimska Lobby-förbunden som politiskt instrument. Många människor fråntas därmed chansen att komma in ett öppet sekulärt samhälle.

Svaret är sekularismen

Först när lagar och regler konsekvent är sekulära i Tyskland, kommer det att finnas hopp för en lösning av dagens konflikter. Endast så kommer våra barn att  kunna växa upp tillsammans, utan hat och brutalitet, i ett mänskligare och fredligare samhälle. Endast så låter sig fanatism och radikalisering förhindras.

Därför är uppfyllandet av följande villkor nödvändigt:

 • En fullständig separation mellan religion och stat
 • Inget inflytande från religiösa särintressen på utbildningsväsendet, sjukvården, medier och den vetenskapliga forskningen.
 • Avskaffandet av religiösa lagar i familje-, civil- och Straffrätt.
 • Ett slut på diskriminering av LGBTI-personer, minoriteter med annorlunda världsåskådning, kvinnor, fritänkare, Ex-muslimer och andra.
 • Frihet till världsåskådning samt frihet att kritisera religioner.
 • Att alla människor är lika inför lagen.

Ifall den tyska staten ändrar sin politik och uppfyller dessa villkor, trängs inte bara den reaktionära muslimska rörelsen tillbaka, utan även det främlingsfientliga lägret i samhället. De rassistiska krafterna i Europa kunde påstå sig tala för alla missnöjda, endast i ljuset av alla obesvarade problem.

Vi som undertecknar denna förklaring, kräver därför att den Tyska regeringen genast genomför följande punkter:

 1. Brott mot mänskliga rättigheter ska under inga omständigheter tolereras.
 2. Staten ska upphöra med sin ”appeasementpolitik” och sluta med eftergifter till de muslimska organisationerna och förbunden.
 3. ”Integration” med hjälp av muslimska organisationer och förbund eller genom  moskéer måste upphöra.
 4. Politiska och ekonomiska avtal ska innehålla klausurer om efterlevnad av regleringar för mänskliga rättigheter.
 5. Etikundervisning skall ersätta religionsundervisning i skola.
 6. Simundervisning, sexualupplysning och klassresor är del av skolans utbildningsuppdrag.
 7. Staten ska införa ett slöjförbud för lärarinnor i grundskolan och för religionsomyndiga elever. Detta steg är nödvändigt, för att understödja flickor från strängt muslimska familjer i deras emancipationssträvande.
 8. Inga statliga pengar ska ges till moskéer och muslimska inrättningar eller för utbildandet av imaner vid universiteten. Istället ska sociala inrättningar skapas, som kan upplysa och ge råd till kvinnor och ungdomar samt LGBTI från muslimska sammanhang. Staten ska se till att fler socialarbetare och rådgivare ska utbildas för att kunna stödja drabbade människor.
 9. Alla människor är lika inför lagen. Inga speciella åtgärder på grund av religionstillhörighet.
 10. Världsåskådningsminoriteter, LGBTI-personer samt kvinnor och barn i flykingboenden måste skyddas av staten.

Översättning av text från http://hpd.de/artikel/islamkritiker-beziehen-gemeinsam-stellung-13414